Architektura korporacyjna w Enterprise Architect – cześć 2

Wczoraj zacząłem cykl artykułów na temat wykorzystania Enterprise Architect w modelowaniu architektury korporacyjnej. Otrzymałem kilka maili z prośbą o przyśpieszenie cyklu publikacyjnego Uśmiech.  Zamiast za tydzień w środę –> kolejna cześć już dziś Uśmiech

W artykule będę posługiwał się przykładem fikcyjnego banku ModBank. Bank ten oferuje swoim klientom kredyty hipoteczne, konsumpcyjne oraz karty kredytowe. W wyniku akwizycji dwóch firm KredytySamochodowy (KS) oraz TwojeFinanse (TS) bank pozyskał sieć placówek partnerskich sprzedających odpowiednio kredyty samochodowe i mikropożyczki. Zarząd ModBanku postawił sobie następujące cele:

  • udostępnienie całej oferty kredytowej w nowo nabytych placówkach partnerskich,
  • udostępnienie mikropożyczek i kredytów samochodowych w placówkach ModBanku,
  • ujednolicenie kanałów komunikacji z klientami (CRM, infolinia, strona internetowa).

Jednym z pierwszych etapów architektury korporacyjnej jest zdefiniowanie celów. Aby tego dokonać w pakiecie repozytorium odpowiedzialnym za przechowywanie celów możemy dodać pakiet agregujący określone cele oraz diagram, na którym zostaną uszczegółowione te cele. W nowo utworzonym pakiecie „Włączenie do ModBanku nowo nabytych firm KS i TS” klikamy prawym przyciskiem myszy i dodajemy nowy diagram. W oknie dialogowym z lewej kolumny wybieramy rodzaj diagramu Archimate 2.0, a następnie jego typ Motivation Diagram. Z nowo utworzonym diagramem zostanie automatycznie otwarty przybornik zawierający elementy związane z koncepcją motywacji standardu Archimate. Tworzenie diagramu odbywa się w intuicyjny sposób poprzez przeciąganie odpowiednich elementów na diagram i łączenie ich za pomocą określonych relacji. Analizując przykładowy diagram poniżej należy mieć na uwadze, że zgodnie ze specyfikacją Archimate 2.0 zastosowanie relacji agregacji pomiędzy elementami motywacyjnymi modeluje zamiar podzielenia jakiegoś przedsięwzięcia, na kilka innych przedsięwzięć.

image

Rysunek 2 Tworzenie diagramu dotyczącego motywacji

image

Rysunek 3 Przykład diagramu uszczegóławiającego cele

Dodatkowo, każdy cel możemy uszczegółowić poprzez przypisanie do niego kolejnego diagramu korzystając z funkcji Enterprise Architecta nazwanej „Composite Diagram”. Aby tego dokonać klikamy prawym przyciskiem myszy na wybrany element na diagramie, a następnie z menu kontekstowego wybieramy Advanced | Make Composite. Do wybranego elementu zostanie przypisany nowy diagram, a wybrany element zostanie oznaczony symbolem binokli. Dwukrotne kliknięcie na ten element na diagramie spowoduje otwarcie przypisanego do niego diagramu, co pozwala na łatwe przeglądanie struktury diagramów w modelu. Domyślnie nowo utworzony diagram będzie takiego samego typu jak diagram z którego został utworzony. Istnieje jednak możliwość zmiany typu diagramu poprzez otwarcie go, a następnie wybranie z menu głównego opcji Diagram | Advanced | Change Type.

image

Rysunek 4 Tworzenie diagramu złożonego w Enterprise Architect

image

Rysunek 5 Uszczegółowienie celu za pomocą diagramów złożonych

Domyślne właściwości opisu celu (oraz innych elementów związanych z architekturą korporacyjną) w Enterprise Architect są bardzo podstawowe i nie powalają na kolana. Jednak jednym z ważnych możliwości Enterprise Architecta jest możliwość łatwego rozszerzania jego możliwości.

image

Rysunek 6 Domyślne właściwości opisu celu

Dodatkowe właściwości dla elementów celu możemy określić za pomocą mechanizmu Tagged Value. Aby skonfigurować nowy typ Tagged Value należy z menu głównego wybrać Settings | UML Types, a następnie w otwartym oknie wybrać zakładkę Tagged Value Types. Zaprezentowana poniżej definicja typu Tagged Value pozwala na dodanie do elementów celu właściwości opisującej kategorię celu, poprzez wybranie tej kategorii z listy rozwijanej (dostępne kategorie: Proces biznesowy, Usługa biznesowa, Inna).

image

Rysunek 7 Przykład definicji typu Tagged Value

Tak zdefiniowany Tagged Value możemy dodać do elementu celu korzystając z formularza Tagged Values w oknie edycji celu. Wstawienie przedrostka „Cel::” powoduje, że dodane do elementu Tagged Values z takim właśnie przedrostkiem będą zgrupowane pod jedną zakładką nazwaną „Cel” w właściwościach okna edycji celu, co pozwala na szybkie ich znalezienie i modyfikację. Mechanizm ten może zostać zastosowany do innych typów w modelu. Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania także innych bardziej zaawansowanych możliwości (profile, pluginy), które pozwolą np. na automatyczne przypisanie do nowo utworzonego elementu określonych właściwości.

image

Rysunek 8 Przykład edycji kategorii celu z listy rozwijanej dla wcześniej zdefiniowanego typu Tagged Value

Dodatkowo istnieje możliwość opisu elementu w powiązanym z nim dokumencie RTF. Aby tego dokonać należy z menu kontekstowego (dostępnego po kliknięciu na element prawym przyciskiem myszy) danego elementu wybrać opcję „Create Linked Document”. Tak utworzony dokument RTF będzie przechowywany w repozytorium projektu. Możemy także przypisać do elementu inne pliki zewnętrzne opisujące go. Niestety Enterprise Architect nie przechowuje tak wskazanych plików w swoim repozytorium, a jedynie ścieżki do nich, w związku z tym może np. wystąpić problem z dostępem do takiego pliku po opuszczeniu sieci intranet.

Podobne wpisy

Reklama

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry