Spis treści – Archimate 2.0

Elementy

Grupa zadań (Work Package)

Grupa zadań jest zdefiniowana jako szereg działań mających na celu osiągnięcie określonego celu w założonym czasie.

Grupa zadań powinna mieć ściśle określone daty rozpoczęcia i zakończenia, a także jasno zdefiniowane cele lub rezultaty do osiągnięcia. Koncepcja grupy zadań może zostać wykorzystana do modelowania projektów, a także podprojektów i konkretnych zadań w projekcie, programów (skoordynowanego zestawu projektów) lub portfela projektów.

image

Notacja dla grupy zadań

Model poniżej prezentuje przykład zastosowania grupy zadań. Za pomocą grupy zadań Racjonalizowanie portfela aplikacji został zamodelowany program, składający się z dwóch projektów, które są wywoływane sekwencyjnie. Pierwszy projekt dotyczy integracji systemów wykorzystywanych przez zaplecze firmy (z wyłączeniem systemu CRM). Drugi projekt dotyczy integracji systemów CRM w obrębie korporacji.

image

Przykład użycia grupy zadań

Produkt (Deliverable)

Produkt jest zdefiniowany jako jasno określony rezultat grupy zadań.

Produkty są rezultatem grupy zadań. Produkt może mieć różną formę, np. może to być raport, dokument, usługa, oprogramowanie, produkt fizyczny, itp. Produkt może także być nienamacalny, taki jak np. zmiana w organizacji. Produktem może być także implementacja całości architektury lub jej części.

image

Notacja dla produktu

W PRINCE2 produkty prowadzą rolę wiodącą w projekcie. Ogólny rezultat projektu opisany jest za pomocą „opisu produktu projektu”, który zawiera hierarchiczną dekompozycję tego produktu na produkty podrzędne, tworząc Strukturę Podziału Produktu. Przykład podziału produktu Zintegrowany system informatyczny zaplecza został przedstawiony na modelu poniżej.

image

Przykład użycia produktu

Poziom ustabilizowany (Plateau)

Poziom ustabilizowany jest zdefiniowany jako relatywnie stabilny stan architektury, który występuje przez pewien określony przedział czasowy.

Dla każdej fazy B, C i D TOGAF ADM tworzona jest Architektura istniejąca (opisująca bieżący stan architektury) oraz Architektura przyszła (opisująca stan przyszły/docelowy architektury ). W fazie E (Możliwości i rozwiązania) zdefiniowana jest Architektura przejściowa pokazująca przedsiębiorstwo w stopniowych stanach odzwierciedlających okresy przejścia między Architekturą istniejącą i Architekturą przyszłą. Architektura przejściowa jest używana do grupowania indywidualnych grup zadań i projektów w zarządzane portfele i programy, tak aby prezentowały osiągane wartości biznesowe na każdym etapie transformacji. Koncepcja poziomu ustabilizowanego została wprowadzona aby umożliwić zamodelowanie architektur przejściowych.

image

Notacja dla poziomu ustabilizowanego

W przykładzie poniżej została przedstawiona koncepcja użycia poziomu ustabilizowanego modelująca migrację z Architektury istniejącej do Architektury przyszłej, definiująca Architektury przejściowe. Na modelu została przedstawiona także możliwość wystąpienia alternatywnych wersji dla Architektury przejściowej.

image

Przykład użycia poziomu ustabilizowanego

Luka (Gap)

Luka jest zdefiniowana jako wynik analizy różnicy pomiędzy dwoma poziomami ustabilizowania.

Termin luka używany jest w kontekście analizy luk, w której definiowane są różnice pomiędzy Architekturą istniejącą a Architekturą docelową w fazach B, C i D TOGAF ADM. Luka dostarcza później ważnych informacji wejściowych do planowania implementacji i migracji. Elementy luk łączone są z poziomami ustabilizowania określającymi Architekturę istniejącą, Architekturę docelową oraz Architekturę przejścia i reprezentuje różnicę pomiędzy tymi architekturami.

image

Notacja dla luki

Na modelu poniżej została przedstawiona luka pomiędzy Architekturą istniejącą i docelową, pokazująca jakie elementy zostały usunięte z Architektury istniejącej, a jakie do niej dodane.

image

Przykład użycia luki

Relacje

Rozszerzenie implementacji i migracji wykorzystuje standardowe relacje ArchiMate.

Punkty widzenia

Punkt widzenia projektów

Podstawowym wykorzystaniem punktu widzenia projektów jest zamodelowanie zarządzania zmianą w architekturze.

image

Przykład modelu dla punktu widzenia projektów

Punkt widzenia migracji

Punkt widzenia migracji wiąże modele i koncepcje, które mogą zostać wykorzystane do opisu przejścia z bieżącej architektury do architektury docelowej.

image

Przykład modelu dla punktu widzenia migracji

Punkt widzenia implementacji i migracji

Punkt widzenia implementacji i migracji może zostać wykorzystany do przypisania programów i projektów do wydzielonej części architektury, którą implementują. Ten punkt widzenia pozwala na modelowania obszaru programów, projektów, działań projektowych w zakresie poziomów stabilizacji, które realizują lub indywidualnych elementów architektury, z którymi są związane.

image

Przykład modelu dla punktu widzenia implementacji i migracji

Spis treści – Archimate 2.0

Chcę otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach na tym blogu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych. Potwierdzam zapisanie się na newsletter w celu otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. (Mogę wypisać się w dowolnym momencie)

FreshMail.pl
 
Close