Spis treści – Archimate 2.0

Punkt widzenia wprowadzający

Punkt widzenia wprowadzający ma za zadanie przedstawienie istoty modelu architektury na bardzo wysokim poziomie abstrakcji. Przedstawia on zarys architektury bez zagłębiania się w jej szczegóły. Na tym poziomie mogą być wykorzystywane wszystkie elementy języka ArchiMate, ale wykorzystują one jego uproszczoną notację, łatwą do zrozumienia dla nie architektów.

image

Przykład modelu dla punktu widzenia wprowadzającego

Punkt widzenia organizacji

Punkt widzenia organizacji koncentruję się na przedstawieniu (wewnętrznej) organizacji korporacji, departamentów, sieci firmy lub innych jej elementów. Ten punkt widzenia jest przydatny do identyfikacji kompetencji, władz i odpowiedzialności w organizacji.

image

Przykład modelu dla punktu widzenia organizacji

Punkt widzenia kooperacji aktorów

Punkt widzenia kooperacji aktorów koncentruje się na przedstawieniu relacji aktorów, z innymi aktorami, a także ich otoczeniem. Najczęściej stosowanym przykładem może być diagram kontekstowy, który przedstawia funkcjonowanie organizacji w jej otoczeniu/środowisku, składającym się z klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych. Jest pomocny w identyfikacji zależności i kolaboracji zewnętrznych oraz przedstawia łańcuch wartości lub sieć aktorów z którymi współpracuje.

image

Przykład modelu dla punktu widzenia kooperacji aktorów

Punkt widzenia funkcji biznesowych

Punkt widzenia funkcji biznesowych przedstawia główne funkcje organizacji oraz ich relacje w zakresie przepływów informacji, wartości lub towarów. Funkcje biznesowe są wykorzystywane do modelowania najbardziej stałych aspektów organizacji z uwzględnieniem podstawowych czynności jakie wykonują. Punkt widzenia funkcji biznesowych zapewnia na wyskoki poziomie abstrakcji przedstawienie ogólnej działalności organizacji i może być wykorzystany do identyfikacji wymaganych kompetencji, a także przedstawienia struktury organizacji w zależności od jej głównych działań.

image

Przykład modelu dla punktu widzenia funkcji biznesowych

Punkt widzenia procesów biznesowych

Punkt widzenia procesów biznesowych służy do przedstawienia na wysokim poziomie abstrakcji struktury i kompozycji procesów biznesowych. Ten punkt widzenia zawiera także relacje pomiędzy procesami biznesowymi i innymi powiązanymi elementami, takimi jak:

  • Serwisy, które te procesy oferują dla ich otoczenia, pokazując w jaki sposób te procesy współpracują aby wytworzyć produkty organizacji.
  • Role biznesowe, do których te procesy są przypisane.
  • Elementy informacji, które te procesy wykorzystują.

image

Przykład modelu dla punktu widzenia procesów biznesowych

Punkt widzenia kooperacji procesów biznesowych

Punkt widzenia kooperacji procesów biznesowych służy do pokazania relacji pomiędzy jednym lub więcej procesami biznesowymi oraz ich otoczeniem. Głównym celem tego punktu widzenia jest przedstawienie: okazjonalnych/tymczasowych relacji pomiędzy podstawowymi procesami biznesowymi w organizacji, powiązania pomiędzy procesami biznesowymi i funkcjami biznesowymi, realizacji usług biznesowych oraz wykorzystania współdzielonych danych.

image

Przykład modelu dla punktu widzenia kooperacji procesów biznesowych

Punkt widzenia produktów

Punkt widzenia produktów ma za zadanie przedstawić wartość jaka jest dostarczana przez te produkty dla klientów lub innych zewnętrznych stron, które są tymi produktami zainteresowane, a także przedstawić kompozycję jednego lub więcej produktów, z uwzględnieniem usług biznesowych lub usług aplikacji, które te produkty wytwarzają oraz powiązanych z nimi umów. Ten punkt widzenia może także być wykorzystany do przedstawienia interfejsów biznesowych, za pomocą których te produkty są dostarczane do otoczenia oraz zdarzeń powiązanych z tymi produktami.

image

Przykład modelu dla punktu widzenia produktów

Punkt widzenia zachowania aplikacji

Punkt widzenia zachowania aplikacji ma za zadanie przedstawienie wewnętrznego zachowania aplikacji, np. w celu przedstawienia w jaki sposób realizuje ona jedną lub więcej usług aplikacji. Ten punkt widzenia może być przydatny w procesie projektowania podstawowego zachowania aplikacji oraz identyfikacji, czy jakaś funkcjonalność nie jest dublowana przez różne aplikacje.

image

Przykład modelu dla punktu widzenia zachowania aplikacji

Punkt widzenia kooperacji aplikacji

Punkt widzenia kooperacji aplikacji przedstawia relacje pomiędzy komponentami aplikacji z uwzględnieniem przepływu informacji pomiędzy nimi oraz usług jakie realizują, bądź wykorzystują. Ten punkt widzenia jest wykorzystywany często do przedstawienia ogólnego przeglądu aplikacji w organizacji.

image

Przykład modelu dla punktu widzenia kooperacji aplikacji

Punkt widzenia struktury aplikacji

Punkt widzenia struktury aplikacji przedstawia strukturę jednej lub więcej aplikacji lub jej komponentów. Ten punkt widzenia jest przydatny do zrozumienia głównej struktury aplikacji, jej komponentów, oraz powiązanych z nią danych.

image

Przykład modelu dla punktu widzenia struktury aplikacji

Punkt widzenia użycia aplikacji

Punkt widzenia użycia aplikacji jest wykorzystywana do przedstawiania w jaki sposób aplikacja jest wykorzystywana do realizacji jednego lub więcej procesów biznesowych oraz jak jest wykorzystywana przez inne aplikacje. Ten punkt widzenia może być wykorzystany do projektowania aplikacji przez identyfikację usług aplikacji jakie są potrzebne dla procesów biznesowych, a także do projektowania procesów biznesowych przez opis dostępnych usług aplikacji, które mogą wykorzystywać.

image

Przykład modelu dla punktu widzenia użycia aplikacji

Punkt widzenia infrastruktury

Punkt widzenia infrastruktury zawiera elementy infrastruktury, które wpierają warstwę aplikacji, takie jak urządzenia fizyczne, sieci, czy oprogramowanie systemowe (np. systemy operacyjne, systemy zarządzania bazami danych, czy środowiska uruchomieniowe).

image

Przykład modelu dla punktu widzenia infrastruktury

Punkt widzenia użycia infrastruktury

Punkt widzenia użycia infrastruktury pokazuje w jaki sposób aplikacje są wspierane przez elementy infrastruktury (sprzęt i oprogramowanie): usługi infrastruktury są dostarczane przez urządzenia, oprogramowanie systemowe i sieci są zapewniane dla aplikacji. Ten punkt widzenia jest ważny pod względem analizy zapewniania odpowiedniej wydajności i skalowalności. Jest pomocny przy określaniu wymagań dotyczących wydajności i jakości stawianych przed infrastrukturą, na podstawie wymagań poszczególnych aplikacji, które z tej infrastruktury korzystają.

image

 Przykład modelu dla punktu widzenia użycia infrastruktury

Punkt widzenia implementacji i wdrożenia

Punkt widzenia implementacji i wdrożenia pokazuje w jaki sposób jedna lub więcej aplikacji jest realizowana przez infrastrukturę. Zawiera on mapowanie aplikacji i jej komponentów na fizyczne artefakty, jak np. Enterprise Java Bean, oraz mapowanie informacji wykorzystywanej przez te aplikacje i jej komponenty na infrastrukturę pamięci masowych, np. tabel baz danych lub plików danych. Ten punkt widzenia może zostać także wykorzystany w trakcie analizy bezpieczeństwa i zagrożeń przez np. identyfikację krytycznych zależności i zagrożeń.

image

Przykład modelu dla punktu widzenia implementacji i wdrożenia

Punkt widzenia struktury informacyjnej

Punkt widzenia struktury informacyjnej przedstawia strukturę informacyjną wykorzystywaną w organizacji lub w specyficznych procesach biznesowych lub aplikacjach, z uwzględnieniem typów danych lub struktury klas. Może także pokazywać jak informacje warstwy biznesowej są reprezentowane w warstwie aplikacji, a następnie jak te informacje mogą być mapowane na elementy infrastruktury, np. schemat bazy danych.

image

 Przykład modelu dla struktury informacyjnej

Punkt widzenia realizacji usług

Punkt widzenia realizacji usług jest wykorzystywane do przedstawienia w jaki sposób usługi biznesowe są realizowane przez odpowiednie procesy biznesowe (a także czasami przez komponenty aplikacji). Stanowi on pomost pomiędzy widokiem produktów biznesowych, a widokiem procesów biznesowych. Zapewnia zewnętrzny wgląd w jeden lub więcej procesów biznesowych.

image

Przykład modelu dla punktu widzenia realizacji usług

Punkt widzenia warstw

Punkt widzenia warstw ma za zadanie zobrazować kilka warstw i aspektów architektury korporacyjnej na jednym diagramie. Warstwy są określane za pomocą relacji grupowania dla elementów na podstawie naturalnego ich podziału. Każda kolejna warstwa jest powiązana z poprzednią za pomocą powiązania elementów danej warstwy relacją realizacji lub użycia przez z elementami innej warstwy. Głównym celem punktu widzenia warstw jest zapewnienia ogólnego opisu architektury na jednym diagramie.

image

Przykład modelu dla punktu widzenia warstw

Punkt widzenia mapy krajobrazu

Punkt widzenia mapy krajobrazu przedstawia trójwartościowy układ współrzędnych, który obrazuje relacje architektoniczne. To co obrazuje punkt widzenia mapy krajobrazu zależne jest od aktualnie modelowanego elementu architektury, np. może modelować powiązania funkcji biznesowych, komponentów aplikacji oraz produktów. Punkt widzenia mapy krajobrazu wykorzystuje elementy języka ArchiMate, ale nie częścią jego standardowej notacji.

image

Przykład modelu dla punktu widzenia mapy krajobrazu

 Spis treści – Archimate 2.0

Chcę otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach na tym blogu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych. Potwierdzam zapisanie się na newsletter w celu otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. (Mogę wypisać się w dowolnym momencie)

FreshMail.pl
 
Close