Spis treści – Archimate 2.0

Relacje strukturalne

Relacja kompozycji (Composition Relationship)

Relacja kompozycji wskazuje, że obiekt jest kompozycję jednego lub więcej obiektów.

Relacja kompozycji jest podobna do relacji agregacji z tą różnicą, że dany obiekt może być częścią tylko jednego obiektu.

image

Notacja dla relacji kompozycji

Alternatywnie relacja kompozycji może być przedstawiona za pomocą zagnieżdżenia elementów w modelu.

W przykładzie poniżej zaprezentowano dwa sposoby na przedstawienie kompozycji, w której komponent Aplikacja finansowa składa się trzech komponentów: rachunkowości, rozliczeń i płatności.

image

Przykład użycia relacji kompozycji

Relacja agregacji (Aggregation Relationship)

Relacja agregacji wskazuje, że obiekt agreguje inne obiekty, które także mogą być częścią innej grupy.

Podobnie jak kompozycja, relacja agregacji została zaczerpnięta z języka UML. W odróżnieniu do relacji kompozycji, obiekty mogę być częścią kilku grup.

image

Notacja dla relacji agregacji

Alternatywnie relacja agregacji może zostać przedstawiona za pomocą zagnieżdżenia elementów w modelu.

Model poniżej przedstawia dwa sposoby przedstawienia, że produkt Ubezpieczenie samochodu agreguje umowę Polisa oraz dwie usługi biznesowe.

image

Przykład użycia relacji agregacji

Relacja przypisania (Assignment Relationship)

Relacja przypisania łączy elementy strukturalne (np. role biznesowe lub komponenty aplikacji) z elementami zachowania, które są przez te elementy struktury uruchamiane. Może także łączyć aktorów biznesowych z rolami biznesowymi, które są przez nich pełnione.

image

Notacja dla relacji przypisania

Alternatywnie relacja przypisania może zostać przedstawiona za pomocą zagnieżdżenia elementów w modelu.

Przykład poniżej prezentuje dwa sposoby przedstawienia relacji przypisania. Funkcja aplikacji Płatności jest przypisana do komponentu Aplikacja finansowa. Usługa Obsługa płatności jest przypisana do interfejsu aplikacji.

image

Przykład użycia relacji przypisania

Relacja realizacji (Realization Relationship)

Relacja realizacji łączy logiczny byt z bardziej konkretnym bytem, który go realizuje.

Relacja realizacji wskazuje jak logiczny byt („co”), jak na przykład usługa, jest realizowany przez bardziej konkretny byt („jak”). Relacja realizacji może być wykorzystana w sensie operacyjnym (np. proces/funkcja realizuje usługę), ale także w kontekście projektowym/implementacyjnym (np. obiekt danych może realizować obiekt biznesowy lub artefakt realizuje komponent aplikacji).

image

Notacja dla relacji realizacji

Na modelu poniżej zostały przedstawione dwa przykłady relacji realizacji. Obiekt danych Dane rozliczenia realizuje obiekt biznesowy Faktura. Usługa aplikacji Rozliczanie jest realizowana przez komponent aplikacji Aplikacja finansowa.

image

Przykład użycia relacji realizacji

Relacja używany przez (Used By Relationship)

Relacja używany przez modeluje użycie serwisu przez procesy, funkcje lub interakcje, a także dostęp do interfejsów przez role, komponenty i kolaboracje.

Relacja używany przez opisuje sytuację, w której usługi oferowane przez role lub komponenty, są używane przez inne byty z otoczenia. Relacja ta może być stosowana zarówno do elementów strukturalnych, jak i elementów zachowania.

image

Notacja dla relacji używany przez

Model poniżej przedstawia przykład użycia relacji używany przez. Interfejs aplikacji CRM (w tym przypadku interfejs użytkownika aplikacji) jest używany przez rolę Pracownik biura kontaktu z klientami. Natomiast usługa aplikacji Aktualizacja informacji o kontrahencie jest używana przez proces biznesowy Proces zmiany adresu.

image

Przykład użycia relacji używany przez

Relacja dostępu (Access Relationship )

Relacja dostępu modeluje dostęp elementów zachowania do obiektów biznesowych lub obiektów danych.

Relacja dostępu wskazuje, że proces, funkcja, interakcja, usługa lub zdarzenie operuje na obiekcie (biznesowym lub danych). Do operacji tych może należeć tworzenie obiektu, odczytywanie danych obiektu, ich modyfikacja lub usuwanie (danych lub całego obiektu). Relacja ta może zostać wykorzystana do zamodelowania sytuacji, w której obiekt jest związany z danym zachowaniem, np. modeluje, że informacja przychodzi z danym zdarzeniem lub informacja jest częścią jakiejś usługi. Jeżeli w notacji występuje grot strzałki, to wskazuje on kierunek w którym informacja przepływa.

image

 Notacja dla relacji dostępu

Na modelu poniżej został przedstawiony przykład użycia relacji dostępu. Podproces Utworzenie faktury tworzy/zapisuje obiekt biznesowy Faktura, który następnie jest odczytywany przez podproces biznesowy Wysyłanie faktury.

image

Przykład użycia relacji dostępu

Relacja asocjacji (Association Relationship)

Relacja asocjacji jest wykorzystywana do modelowania relacji pomiędzy obiektami, która nie odzwierciedla wcześniej przedstawionych, bardziej szczegółowo określonych relacji.

Relacja ta często jest wykorzystywana do połączeń obiektów informacyjnych z innymi elementami: obiektów biznesowych z ich reprezentacją, reprezentacji ze znaczeniem, usługi biznesowej z celem.

image

Notacja dla relacji asocjacji

Przykład poniżej przedstawia kilka możliwych użyć relacji asocjacji. Usługa biznesowa Sprzedawanie ubezpieczeń jest połączona z wartością Jest ubezpieczony, a obiekt biznesowy Polisa ubezpieczeniowa został połączony relacją asocjacji z dwoma innymi obiektami biznesowymi.

image

Przykład użycia relacji asocjacji

Relacje dynamiczne

Relacja wywołania (Triggering Relationship)

Relacja wywołania opisuje tymczasową lub okazjonalną relację pomiędzy procesami, funkcjami, interakcjami i zdarzeniami.

image

Notacja dla relacji wywołania

Model poniżej przedstawia przykład użycia relacji wywołania. Zdarzenie Wniosek ubezpieczenia wywołuje pierwszy podproces Odebranie wniosku. Kolejne podprocesy wywołują inne. Ostatni podproces Obliczenie premii wywołuje zdarzenie Wniosek zatwierdzony, co jest jednoznaczne z powstaniem tego zdarzenia, które może zostać wykorzystane w innym miejscu modelu.

image

Przykład użycia relacji wywołania

Relacja przepływu (Flow Relationship)

Relacja przepływu opisuje wymianę lub transfer elementu (np. informacji lub wartości) pomiędzy procesami, funkcjami, interakcjami i zdarzeniami.

Relacja przepływu nie oznacza związku przyczynowego lub czasowego.

image

Notacja dla relacji przepływu

W przykładzie poniżej został zaprezentowany przepływ informacji (Informacja o planie oraz Decyzja) pomiędzy funkcjami biznesowymi. Informacja taka może zostać wykorzystana w funkcji do określenia jej zachowania, np. decyzja dotycząca zgłoszenia szkody będzie miała wpływ na przebieg funkcji Likwidacja szkody.

image

Przykład użycia relacji przepływu

Pozostałe relacje

Grupowanie (Grouping)

Relacja grupowania wskazuje, że obiekty mogą zostać zakwalifikowane do tej samej grupy, bazując na pewnych ich charakterystykach.

Relacja grupowania jest podobna do koncepcji pakietów z języka UML. Może zostać wykorzystana do zgrupowania obiektów o tych samych lub różnych typach. W odróżnieniu do relacji kompozycji i agregacji, grupa nie ma jednego wspólnego obiektu nadrzędnego.

image

Notacja dla relacji grupowania

Na modelu poniżej zostało przedstawione grupowanie obiektów biznesowych, należących do tej samej domeny informacyjnej, w tym przypadku Administracji finansami.

 image

Przykład użycia relacji grupowania

Węzeł (Junction)

Węzeł jest wykorzystywana do łączenia relacji dynamicznych tego samego typu.

Węzeł jest używany aby połączyć relacje dynamiczne tego samego typu (wywołania lub przepływu), np. do wskazania rozdzielenia lub złączenia.

image

Notacja dla węzła

W przykładzie poniżej zostało zaprezentowane użycie węzła do rozdzielenia wywołania kolejnego procesu biznesowego. W tym przypadku zostało przedstawione warunkowe wywołanie kolejnego procesu.

image

Przykład użycia węzła

Relacja specjalizacji (Specialization Relationship)

Relacja specjalizacji wskazuje, że dany obiekt jest specjalizacją (rozszerzoną formą) innego obiektu.

Relacja specjalizacji została zaczerpnięta z koncepcji relacji generalizacji/specjalizacji z języka UML, ale ma zastosowanie w szerszym zakresie konceptualnym.

image

Notacja dla relacji specjalizacji

W przykładzie poniżej zostało zaprezentowane użycie relacji specjalizacji dla procesów biznesowych. Procesy Uzyskanie ubezpieczenia turystycznego i Uzyskanie ubezpieczenia bagażu są specjalizacją ogólnego procesu Uzyskanie ubezpieczenia.

image

Przykład użycia relacji specjalizacji

 

Spis treści – Archimate 2.0

Chcę otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach na tym blogu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych. Potwierdzam zapisanie się na newsletter w celu otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. (Mogę wypisać się w dowolnym momencie)

FreshMail.pl
 
Close