Spis treści – Archimate 2.0

Reprezentacja (Representation)

Reprezentacja jest zdefiniowana jako widoczna forma informacji niesiona przez obiekt biznesowy.

Reprezentacja (na przykład dla wiadomości lub dokumentów) jest widoczną formą informacji, która jest związana z jednym lub więcej obiektami biznesowymi. Formy reprezentacji mogą być klasyfikowane na różne sposoby, na przykład pod względem nośnika (elektronicznym, papierowych, audio, itp.) lub formatu (HTML, ASCII, PDF, RTF, itp.). Pojedynczy obiekt biznesowy może mieć wiele różnych reprezentacji, a także pojedyncza reprezentacja może realizować jeden lub więcej konkretnych obiektów biznesowych.

image

Notacja dla reprezentacji

Na modelu poniżej został przedstawiony przykład zastosowania reprezentacji. Obiekt biznesowy Wniosek jest realizowany przez reprezentację Formularz wniosku, natomiast obiekt Faktura jest reprezentowany przez reprezentację Rachunek.

image

Przykład użycia reprezentacji

Znaczenie (Meaning)

Znaczenie jest zdefiniowany jako aktualną wiedzę lub doświadczenie powiązane z obiektem biznesowym lub jego reprezentacją, biorąc pod uwagę kontekst, w którym się on znajduje.

Znaczenie jest informacyjnie powiązane z odpowiednią wartością obiektu lub jego reprezentacji. Opisuje ono jak obiekt lub jego reprezentacja, powinna być widziana przez zewnętrznego użytkownika. Na przykład kilka różnych zgłoszeń (wniosek papierowy, wiadomość e-mail) niosą tą samą wartość informacyjną.

image

Notacja dla znaczenia

Na modelu poniżej przedstawiono przykład zastosowania znaczenia. Reprezentacja Dokument polisy ubezpieczeniowej może nieść różne znaczenia, w zależności od kontekstu wystąpienia.

image

Przykład użycia znaczenia

Wartość (Value)

Wartość jest zdefiniowana jako relatywna wartość, użyteczność lub ważność usługi biznesowej lub produktu biznesowego.

Wartość może określać jakie korzyści organizacja zdobędzie poprzez sprzedaż lub udostępnienie usługi lub serwisu, ale także może określać jakie korzyści zostaną osiągnięte przez zakup usługi lub produktu oferowanego przez inną organizację. Wartość jest często wyrażana za pomocą pieniędzy, ale może być wyrażana w inny sposób, np. opis funkcjonalności którą otrzyma, czy informacji i wiedzy. Wartość może być powiązana z usługą biznesową lub pośrednio z produktami które są częścią tej usługi, a także z rolami i aktorami, którzy ją wykorzystują.

image

Notacja dla wartości

Model poniżej przedstawia wartość Jest ubezpieczony jaką otrzyma klient jeśli skorzysta z usługi Zapewnienie ubezpieczenia. Wartość Jest ubezpieczony dodatkowo dzieli się na trzy wartości: Ochrona przed stratą, Ograniczone ryzyko i Bezpieczeństwo.

image

Przykład użycia wartości

Produkt (Product)

Produkt jest zdefiniowany jako spójny zbiór usług, wraz z umową lub zestawem umów, które są oferowane jako całość dla (wewnętrznych lub zewnętrznych) klientów.

Określenie produkt opisuje produkty finansowe, oparte o usługi lub informacyjne, a nie produkty fizyczne. Produkty finansowe i informacyjne występują jako zbiór świadczonych usług wraz z umową określającą charakterystykę usługi, prawa do jej wykorzystania i wymagania jakie muszą zostać spełnione. Nabycie takiego produktu daje nabywcy prawa do korzystania z usług z nim powiązanych. „Zakup” natomiast może być jedną z usług powiązanych z produktem, w wyniku której nowa instancja tego produktu może zostać wytworzona i od tej pory należeć do danego klienta. Innymi usługami związanymi z tym produktem może być modyfikacja lub zniszczenie danej instancji produktu.

Produkt może agregować usługi (biznesowe i aplikacji), a także umowę. Z produktem może być skojarzona określona wartość.

image

Notacja dla produktu

Na modelu poniżej został przedstawiony przykładowy opis produktu świadczonego przez bank – Konto elektroniczne. Otworzenie konta i Obsługa aplikacji (np. helpdesk) zostały zamodelowane jako usługi powiązane z produktem realizowane przez Departament obsługi klienta. Jako część produktu klient może korzystać z Usługi bankowej, która realizowana jest przez Aplikację obsługi konta elektronicznego, pozwalająca na realizację przelewów oraz sprawdzanie statusu konta.

image

Przykład użycia produktu

Umowa (Contract)

Umowa jest zdefiniowana jako formalna lub nieformalna specyfikacja porozumienia, określająca zakres praw i obowiązków związanych z produktem.

Umowa może zostać zamodelowana jako umowa w sensie prawnym, ale także jako nieformalne porozumienie związane z produktem. Może to być (lub zawierać) umowę SLA, opisującą funkcjonalność i jakość usługi, która jest częścią produktu. Umowa jest specjalizacją obiektu biznesowego.

image

Notacja dla kontraktu

W modelu zaprezentowano przykład umowy Umowa na konto elektroniczne, która jest częścią produktu Konto elektroniczne. Umowa na konto elektroniczne składa się z dwóch umów: Warunki świadczenia usługi oraz Umowy SLA.

image

Przykład użycia kontraktu

 Spis treści – Archimate 2.0

Chcę otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach na tym blogu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych. Potwierdzam zapisanie się na newsletter w celu otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. (Mogę wypisać się w dowolnym momencie)

FreshMail.pl
 
Close