Spis treści – Archimate 2.0
Proces biznesowy (Business Process)

Proces biznesowy jest zdefiniowany jako element zachowania, który grupuje uporządkowany zestaw działań.  Jego zadaniem jest zapewnienie zdefiniowanego zbioru produktów lub usług biznesowych.

Proces biznesowy opisuje wewnętrzne zachowanie uruchamiane przez role biznesowe, które jest wymagane do produkcji produktów lub usług. W odróżnieniu do interakcji biznesowej, która jest wywoływana jest przez kolaborację biznesową, dwóch lub więcej ról, tylko jedna rola jest zaangażowana w dany proces biznesowy. Jednak ogólny proces biznesowy, może złożony z kilku „drobnoziarnistych” procesów, do których mogą być przypisane inne „drobnoziarniste” role, które są zagregowane do głównej roli, która jest przypisana do tego ogólnego procesu.

Procesy biznesowe mogą być połączone z wieloma funkcjami biznesowymi. Procesy biznesowe mogą wywoływać  inne elementy zachowania (zdarzenia, funkcje, procesy i interakcje biznesowe), a także mogą być przez nie wywoływane. Mogą uzyskiwać dostęp do obiektów biznesowych oraz realizować usługi biznesowe. Procesy biznesowe mogą także korzystać z (wewnętrznych) usług biznesowych lub usług aplikacji. Rola biznesowa lub komponent aplikacji może być przypisany do procesu biznesowego, aby wywoływać zachowanie tego procesu manualnie lub automatycznie. W modelowanie za pomocą ArchiMate przebieg procesu może być zobrazowany przez np. jego podprocesy, jednak nie jest przedstawiany pełny przepływ aktywności w procesie. Do tego celu można wykorzystać np. język modelowania UML lub BPMN.

2012-05-05 17h47_33

Notacja dla procesu biznesowego

Model poniżej przedstawia przykład zastosowania koncepcji procesu biznesowego. Proces Uzyskanie ubezpieczenia turystycznego realizuje usługę biznesową Sprzedawanie ubezpieczeń i jest przypisany do roli Sprzedawca ubezpieczeń. Składa się z trzech podprocesów: Odebranie wniosku, Obsługa wniosku i Obliczenie premii. Zdarzenie Wniosek ubezpieczenia uruchamia pierwszy podproces Odebranie wniosku, który uruchamia następny, i tak dalej, aż do realizacji całego procesu głównego.

image

Przykład użycia procesu biznesowego 

Funkcja biznesowa (Business Function)

Funkcja biznesowa jest zdefiniowana jako element zachowania, który grupuje różne zachowania na podstawie wybranego zestawu kryteriów (zazwyczaj zapewnienia wymaganych zasobów biznesowych i/lub kompetencji).

Podobnie jak procesy biznesowe, funkcje biznesowe opisują wewnętrzne zachowanie wywoływane przez role biznesowe, przy czym procesy biznesowe grupują zachowanie, które bazuje na sekwencji zdarzeń potrzebnych do realizacji produktów lub usług biznesowych, a funkcje biznesowe grupują zachowanie, które jest potrzebne do zapewnienia zasobów biznesowych, kompetencji, umiejętności, wiedzy itp.

Funkcje biznesowe mogą realizować jedną lub więcej usług biznesowych oraz mogą korzystać z wewnętrznych usług biznesowych i usług aplikacji. Funkcje biznesowe mogą być wywoływane przez lub wywoływać inne elementy zachowania warstwy biznesu. Funkcje biznesowe mogą uzyskiwać także dostęp do obiektów biznesowych.

 

image

 Notacja dla funkcji biznesowych

Na modelu poniżej został przedstawiony przykład użycia funkcji biznesowych, jak i relacji pomiędzy tymi funkcjami oraz innymi elementami modelu. Rola biznesowa Ubezpieczyciel zastała przypisana do trzech głównych funkcji: Obsługa klienta, Administracja i Księgowość. Te trzy główne funkcje grupują kilka podprocesów biznesowych. Procesy biznesowe uruchamiając inne procesy zgrupowane w innych funkcji biznesowych. Dodatkowo funkcja Obsługa klienta korzysta z obiektu biznesowego Informacje o kontrahencie, a funkcja Księgowość wykorzystuję usługę aplikacji Rozliczanie, która jest realizowana przez komponent aplikacji System wsparcia księgowości.

image

 Przykład użycia funkcji biznesowych

 Interakcja biznesowa (Business Interaction)

Interakcja biznesowa jest zdefiniowana jako element zachowania, który opisuje zachowanie kolaboracji biznesowej.

Interakcja biznesowa jest podobna do procesów i funkcji biznesowych, przy czym funkcje i procesy biznesowe mogą być wywoływane przez pojedyncze role biznesowe, to interakcja jest wywoływana przez kolaborację kilku ról biznesowych. Role w kolaboracji dzielą odpowiedzialność za wywołanie interakcji. Interakcja biznesowa może być powiązana z innymi elementami modelu w taki sam sposób jak procesy i funkcje biznesowe.

image

 Notacja dla interakcji biznesowej

image

 Przykład użycia interakcji biznesowej

Na modelu powyżej został przedstawiony przykład interakcji biznesowej. Zdarzenie Wniosek uruchamiania działanie interakcji biznesowej Uzyskanie ubezpieczenia łączonego, która jest przypisana do kolaboracji Sprzedawców ubezpieczeń turystycznych i bagażu. Interakcja ta korzysta z obiektu biznesowego Informacje o polisie i realizuje zewnętrzną usługę biznesową – Sprzedawanie ubezpieczeń łączonych. Interakcja Uzyskanie ubezpieczenia łączonego uruchamia procesy biznesowe Przygotowanie polisy turystycznej oraz Przygotowanie polisy na bagaż, które dalej są już wykonywane oddzielenie przez odpowiednie role: Sprzedawca ubezpieczeń turystycznych i Sprzedawcę ubezpieczeń bagażu.

Zdarzenie biznesowe (Business Event)

Zdarzenie biznesowe jest zdefiniowane jako coś co zdarza się (wewnętrznie lub zewnętrznie) i ma wpływ na zachowanie.

Procesy biznesowe, jak i inne elementy zachowania, mogą wyć wyzwalane lub przerywane przez zdarzenia biznesowe. Procesy biznesowe, mogą także wytwarzać zdarzenia, które następnie wyzwalają inne procesy biznesowe lub inne elementy zachowania. Zdarzenie mogą przychodzić z środowiska w którym funkcjonuje organizacja, jak i mogę powstawać wewnątrz organizacji, np. być wygenerowane przez jakiś proces. Zdarzenia są chwilowe – nie mają czasu trwania. Zdarzenia biznesowe mogą korzystać z obiektów biznesowych oraz mogą być komponowane z innych zdarzeń biznesowych.

 image

 Notacja dla zdarzenia biznesowego

image

 Przykład użycia zdarzeń biznesowych

Model powyżej przedstawia przykład zastosowania zdarzeń biznesowych. Zdarzenie biznesowe Wniosek ubezpieczenia powoduje uruchomienie podprocesu biznesowego Odebranie wniosku, który następnie uruchamia kolejny podproces Obsługa wniosku oraz generuje zdarzenie Wyślij katalog. Wygenerowane zdarzenie natomiast wyzwala proces Wyślij katalog produktów do kontrahenta. Oba zdarzenia korzystają z obiektu biznesowego informacja o kontrahencie.

Usługa biznesowa (Business Service)

Usługa biznesowa jest zdefiniowana jako usługa, która spełnia wymagania biznesowe klienta (wewnętrznego lub zewnętrznego w stosunku do organizacji).

Usługa biznesowa eksponuje funkcjonalność roli lub kolaboracji biznesowej do jej środowiska. Funkcjonalność ta jest dostępna za pomocą jednego lub więcej interfejsów biznesowych. Usługa biznesowa powinna dostarczać zespół funkcjonalności, który jest wartościowy z punktu widzenia środowiska.

Usługa biznesowa jest realizowana przez jeden lub więcej procesów, funkcji lub interakcji biznesowych, które są uruchamiane odpowiednio przez rolę lub kolaborację biznesową. Może być także wykorzystywana przez procesy, funkcje i interakcje biznesowe. Interfejsy biznesowe mogą być przypisane do usługi. Usługa może wykorzystywać obiekty biznesowe oraz może być powiązana z produkowaną wartością.

image

 Notacja dla usługi biznesowej 

Model poniżej przedstawia przykładowe użycie wewnętrznych i zewnętrznych usług biznesowych. Wewnętrzne usługi biznesowe Przetwarzanie informacji o kontrahencie i Pobieranie ubezpieczenia kontrahenta realizowane są przez funkcję biznesową Administracja oraz wykorzystywane przez procesy biznesowe Uzyskanie ubezpieczenia turystycznego oraz Uzyskanie ubezpieczenia bagażu. Procesy te natomiast realizują zewnętrzne usługi biznesowe Sprzedawanie ubezpieczeń turystycznych i Sprzedawanie ubezpieczeń bagażu, które są zagregowane w zewnętrzną usługę Sprzedawanie ubezpieczeń. Usługa Sprzedawanie ubezpieczeń jest wykorzystywana przez klienta i powiązana z wartością Jest ubezpieczony. Dostęp do usługi Sprzedawanie ubezpieczeń dla roli Ubezpieczyciel odbywa się za pomocą zdefiniowanego interfejsu biznesowego.

image

 Przykład użycia usługi biznesowej

 

Spis treści – Archimate 2.0

Chcę otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach na tym blogu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych. Potwierdzam zapisanie się na newsletter w celu otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. (Mogę wypisać się w dowolnym momencie)

FreshMail.pl
 
Close