Rozdział ten ma za zadanie zaprezentowanie technik projektowych związanych z prezentacją komponentów.

Diagram komponentów – definicja i zastosowanie

Diagram komponentów (ang. component diagram) służy do ilustracji organizacji i zależności pomiędzy komponentami. Diagram komponentów prezentuje system na wyższym poziomie abstrakcji niż diagram klas, gdyż każdy z komponentów może być implementacją jednej lub większej liczby klas.Diagramy komponentów służą do określania szczegółów niezbędnych do budowy systemu.

Diagram komponentów – notacja i semantyka

Komponent

najczesciej_stosowana_notacja_UML_2011_html_59f5a140

Rysunek 118. Komponent – notacja

Komponent (ang. component) opisuje modularny – logiczny bądź fizyczny – fragment systemu, który stanowi bardziej zwięzły opis obrazu zachowania systemu niż jego implementacja. Z tego też powodu komponenty mogą być stosowane w dwóch aspektach. Definiują one zewnętrzne oblicze systemu oraz stanowią implementację funkcjonalności systemu.

Komponent jest agregatem dla podsystemów we wszystkich częściach/poziomach systemu. Stosowany ze stereotypem <<subsystem>>, oznacza, że jest agregatem dla komponentów dużej skali.

Interfejs

najczesciej_stosowana_notacja_UML_2011_html_m348bab4c

Rysunek 119. Interfejs – notacja

Interfejs (ang. interface) jest to zestaw operacji, które wyznaczają usługi oferowane przez komponent (lub klasę). Interfejsy służą do prezentowania komunikacji pomiędzy komponentami.

image

Rysunek 120. Interfejsy „łączniki” – notacja

Język UML w wersji 2.0 rozszerza notację interfejsów o dwa interfejsy zwane łącznikami (ang. connector), z których korzysta komponent „SerwisPojazdu” (rys. 120). Pierwszy z nich, protokółNaprawy, należy do grupy interfejsów dostarczających (ang. provided interface) i wskazuje na fakt, że może dostarczyć innym komponentom interfejs protokołu naprawy. Faktura, podobnie jak protokółNaprawy jest interfejsem dostarczanym. Drugi typ
z zaprezentowanych interfejsów, listaUsterek należy do grupy interfejsów wymaganych (ang. required interfaces), to znaczy takich, które są wymagane
do funkcjonowania komponentu.

Rozszerzenie notacji w zakresie semantyki interfejsów powoduje, że komponenty mogą być połączone ze sobą za pomocą różnych technik (rys. 121) przez inny komponent.

image

Rysunek 121. Techniki łączenia komponentów

Połączenie zespolone

najczesciej_stosowana_notacja_UML_2011_html_2bb5f2a

Rysunek 121. Połączenie zespolone – notacja

Połączenie zespolone (ang. assembly connector) jest specyficzną formą połączenia, które pokazuje, że komponent dostarcza usług, które są wymagane przez inny komponent.

Połączenie zespolone tym różni się od pozostałych dwóch interfejsów (dostarczającego i wymagającego), że wskazuje takie usługi, na które ma zawsze zapotrzebowanie inny komponent.

Port

najczesciej_stosowana_notacja_UML_2011_html_m76bb3c4d

Rysunek 122. Port – notacja

Port (ang. port) jest cechą komponentu, która określa jego punkt interakcji pomiędzy wewnętrznymi elementami komponentu lub wewnętrznymi elementami a środowiskiem zewnętrznym, w jakim funkcjonuje komponent.

W sytuacji, gdy port jest punktem łączącym komponent ze środowiskiem zewnętrznym, istnieje możliwość zastosowania interfejsów dostarczających (ang. provided interface), które wskazują, że klasyfikator może dostarczyć innym komponentom usługę, oraz interfejsów wymaganych (ang. required interfaces), to znaczy takich, które są wymagane do funkcjonowania komponentu.

najczesciej_stosowana_notacja_UML_2011_html_m15051c2d

Rysunek 123. Porty i interfejsy łącznikowe – notacja

Artefakt

najczesciej_stosowana_notacja_UML_2011_html_3fd84bf3

Rysunek 124. Artefakt – notacja

Artefakt (ang. artifact) jest to fizycznie istniejący zasób informatyczny w postaci takich bytów, jak: model, plik lub tabela. Artefakt jest używany lub wytwarzany w czasie wdrażania oprogramowania. Artefakt może posiadać atrybuty i operacje oraz może być połączony asocjacją z innym artefaktem.

Diagram komponentów – przykładowe zastosowanie

Przykładowy diagram komponentów zaprezentowano na rysunku 126. Diagram ten przedstawia funkcjonowanie systemu wspierającego zarządzanie wypożyczalnią samochodów. Na zaprezentowanym diagramie umieszczono komponenty, które są odpowiedzialne za funkcjonowanie konkretnych modułów. Do połączenia komponentów użyto interfejsy wymagane i dostarczające. Należy wspomnieć, że komponenty mogą być dekomponowane za pomocą diagramów struktury. Tego typu perspektywy umożliwiają przedstawienie wewnętrznej struktury komponentu, w tym innych komponentów.

image

Rysunek 125. Przykładowy diagram komponentów

image

Rysunek 126. Dekompozycja komponentów przy użyciu diagramów struktury

Pozostałe diagramy UML:

Chcę otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach na tym blogu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych. Potwierdzam zapisanie się na newsletter w celu otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. (Mogę wypisać się w dowolnym momencie)

FreshMail.pl
 
Close